Spokojenost zákazníků

Návod, jak předat zpětnou vazbu (pochvaly, připomínky, stížnosti).

Cílem společnosti Lázně Bělohrad a.s. je spokojený pacient. Může se však stát, že i přes naši maximální snahu, budete mít výhrady k našim službám či postupům a poté můžete podat podnět nebo stížnost. Vaše informace jsou pro nás cenným zdrojem, díky kterému můžeme posuzovat a zvyšovat kvalitu poskytované péče.

Kdo může stížnost podat:

 • klient/pacient,

 • zákonný zástupce nebo opatrovník klienta/pacienta,

 • osoba blízká v případě, že klient/pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní, stav nebo pokud zemřel,
 • osoba zmocněná klientem/pacientem.

V případě, že je podávána stížnost v zastoupení jiné osoby, je třeba tuto skutečnost doložit písemnou plnou mocí zastoupeného.

Z podané stížnosti musí být patrno:

 • jméno a příjmení stěžovatele,

 • kontaktní adresa stěžovatele,

 • identifikace pacienta v případě, že stížnost podala jiná osoba,

 • předmět stížnosti, tzn. podstatné skutkové okolnosti, které vedly k podání stížnosti,

 • podpis stěžovatele (u písemné formy stížnosti).

Anonymní stížnosti a podněty nebudou šetřeny ani vyhodnocovány.

Pro zpětnou vazbu zvolte jeden z následujících způsobů:

 • osobně – u lékaře, odpovědného vedoucího pracovníka, vedení společnosti

 • písemně – zaslat poštou na adresu: Lázně Bělohrad a.s., Lázeňská 165, 507 81  Lázně Bělohrad

 • elektronicky – na adresu kvalita@belohrad.cz

 • telefonicky na tel. č. +420 493 767 369

Podání stížnosti v žádném případě nezpůsobí újmu pacientovi, kterého se týká.

Po předchozí domluvě máte právo nahlížet do konkrétního spisu stížnosti a pořizovat z něj kopie. 

V případech, kdy to bude s ohledem na povahu stížnosti vhodné, bude vám navrženo ústní projednání stížnosti.

Vaše stížnost bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tato lhůta může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů.  Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení nemá společnost Lázně Bělohrad a.s. příslušnou pravomoc, bude tato postoupena do patřičných rukou.